Kristin Grimstad

Daglig leder, partner og rådgiver

Telefon: 469 332 80
kristin@ostlyngbjerke.no

Kristin har master i organisasjon og ledelse. Hun er opptatt av at lærings- og utviklingsprosesser skal oppleves relevante og gi merverdi for den enkelte, arbeidsmiljøet, virksomheten og dens kunder.

Egenskaper

Kristin har erfart at det er mye som er lettere sagt enn gjort, og er opptatt av å bygge bro mellom teori og praksis. Hun tar alltid utgangspunkt i den enkeltes ståsted, styrker og utfordringer, og er opptatt av å skape trygge lærings- og arbeidsmiljø ved å møte andre mennesker med åpenhet og respekt.

Erfaring

Kristin har strategisk og praktisk lederkompetanse og styreerfaring fra ulike virksomheter. Hun har i mer enn 20 år jobbet med utvikling av mennesker og organisasjoner, både i privat, offentlig og frivillig sektor. Kristin har solid HR-kompetanse og har vært HR-direktør i et større privatkonsern og i helseforetak. Hun har lang erfaring med leder- og teamutvikling, medarbeiderutvikling og strategiutvikling. Kristin jobber i dag særlig med lederutvikling og teamutvikling for ulike virksomheter og med individuell lederstøtte for topp- og mellomledere.

Utdanning

Excecutive Master of Management fra Handelshøyskolen BI, med fagene anvendt organisasjonspsykologi, endringsledelse og personal- og arbeidsjus. Sertifisert DiSC© Trainer og sertifisert veileder i karriereverktøyet vip24.

Referanser

Kristin Grimstad er en dyktig og folkelig kursholder. Hun har en egen evne til å forklare metodikk og fagstoff på en ukomplisert måte. Vi har benyttet henne som kursholder og fasilitator i ledersamlinger, der hun har bidratt inn med energi og nye måter å jobbe på. Hun har fleksibilitet i opplegget og justerer kursen underveis om situasjonene krever det. Særlig har vi fått nytte av hennes gode og innsiktsfulle fasilitering av grupper. Hun opptrer med ærlighet, integritet og humor.

― Marianne Schjølberg, seniorrådgiver organisasjons- og kompetanseutvikling, Avdeling for campusservice, NTNU

Gjennom systematisk kartleggingsmetodikk, skaffet Kristin seg god innsikt og forståelse for vår kontekst og vårt situasjonsbilde. Ut fra dette la hun opp til en prosess som tok oss et steg videre, og ga oss også verktøy for selv å jobbe videre på egenhånd. Det er viktig for meg at de ansatte har eierskap til utvikling av arbeidsmiljø og fagleveranser, og Kristin hadde både teknikker og metoder for å etablere et felles eierskap.

―Ingunn Wasland Pettersen, seksjonssjef HR/HMS, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Konsernet sto i en omfattende omstilling ved oppstarten av lederutviklingsprogrammet som Kristin var faglig ansvarlig for, og konsernets situasjon endret seg stadig underveis.  Kristin og øvrige bidragsytere fra Østlyng & Bjerke loset oss gjennom dette, og var en verdifull samarbeidspartner gjennom hele prosessen. Deres kompetanse og evne til å tilpasse innholdet til vår reelle situasjon, resulterte i at vi opplevde hele programmet som relevant og framtidsrettet. Våre ledere har fått økt kompetanse i ledelsesfaget, og er bedre rustet til å håndtere de utfordringene som møter oss fremover.

― Hilary Drummond, organisasjonssjef Norservice Holding AS