Omstilling og strategi

Vi veileder ledere i hvordan de skal utnytte medarbeidernes evner og gjøre dem i stand til å skape en digital og vekstorientert fremtid.

Endring krever at vi evner å se helheten og morgendagens utfordringer. Å legge en strategi som etterfølges, krever forståelse og gjennomføringskraft.

I Østlyng & Bjerke jobber vi metodisk med strategi sammen med våre kunder. Vi kartlegger muligheter og visualiserer framtidsscenario, slik at kundene blir i stand til å møte skiftende behov, teknologiutvikling og økt konkurranse.

Ledere som står i endringsprosesser får støtte, slik at de kan prioritere det som gir resultat og langsiktig verdi. Vi bygger sterke lederteam sammen med toppleder og hjelper lederne å etablere, forankre og kommunisere internt og eksternt.

Vi bidrar med å etablere system for revidering av strategien og integrering i driftsmodellen.

Vi identifiserer vekstorienterte og innovative forretningsmodeller, og kobler dem mot organisasjonens evne til å jobbe med kontinuerlig utvikling og egen læring.

I vår revisjon av hovedstrategi har Terje vært en viktig del av arbeidet med å involvere SINTEF i full bredde, med å involvere anslagsvis mer enn 500 medarbeidere i prosess, sammenstilling av input og arbeid og i den sentrale arbeidsgruppen som utarbeidet endelig forslag

―Rolf Erik Fiskvik, Organisasjonsutviklingssjef SINTEF Konsern

Personlig vekst og utvikling

Alt handler om mennesker. Enten det gjelder teknologi, struktur, strategi eller organisasjonsutvikling, er du avhengig  av at menneskene rundt deg jobber godt sammen og at alle jobber mot samme mål. Vekst i en organisasjon krever at også menneskene vokser, både som personer, kollegaer og ledere.

Vi trener ledere i å være rollemodeller og veileder i hvordan de kan motivere, inspirere og øke medarbeidernes motstandsdyktighet og motivasjonskraft.

Vi rådgir organisasjoner i hvordan de skal bygge en myndiggjørende og ansvarliggjørende kultur som tilrettelegger for at medarbeiderne får brukt sine styrker til beste for organisasjonen. Vi bygger også støttesystem og rådgir på HMS for å sikre motstandskraft og god helse til de som står i endringsprosessene og blir berørt av dem.

Samhandling og kommunikasjon

Gode prosesser fører til tydeligere ledere. Det gir også færre omkamper, en god arbeidskultur og ofte en forståelse for felles mål. Menneskene vi jobber med blir modigere og sikrere i hverdagen. De har ikke bare fått hjelp gjennom ulike programmer, men også fått verktøy de kan bruke selv, også i etterkant av en prosess.

Vi rådgir organisasjonen i hvordan de kan organisere seg effektivt for å realisere virksomhetens strategi og mål. Vi hjelper organisasjonen til å innføre arbeidsprosesser og verktøy som understøtter virksomheten, og rådgir hvilken kunnskap, kompetanse og egenskaper medarbeidere bør ha og hvordan organisasjonen bør bygge og utvikle den kontinuerlig.

Vi trener ledere og medarbeiderne i aksjonslæring slik at organisasjonen er i stand til å kontinuerlig bygge sin egen kapabilitet mens den utvikler seg.