Hva betyr digitalisering for deg som er leder?

En av de største omveltingene i arbeidslivet er i full gang. Digitaliseringen forandrer hverdagen til mange, men det er også mange behov som vil være de samme. For eksempel vil dine medarbeidere fortsatt ha bruk for ledelse, inspirasjon og motivasjon.
Samtidig krever digitalisering noe mer – og skal du lykkes som leder fremover så bør du være oppmerksom på de endringene som skjer.
  1. Digitalisering endrer måten vi jobber sammen på. Ansatte samarbeider mer på tvers i -og mellom organisasjoner, og mer med kunder. Ledere må sørge for at medarbeiderne utvikler sin kompetanse til å være motstandsdyktig og selvstendige, ha gode sosiale evner og være gode på teamarbeid. Ledere må sette sammen gode, selvorganiserende og prosjektbaserte team, og tilrettelegge for godt teamarbeid gjennom å organisere smidige og fleksible prosesser.
  2. Digitalisering gir oss mer informasjon og kunnskap. Tilgjengelig informasjon og åpen kommunikasjon i organisasjonen bidrar til økt kunnskapsdeling og mer effektiv problemløsning. Dette muliggjør effektiv utvikling og innovasjon. Ledere må utnytte mulighetene gjennom å utøve god prosessledelse, involvere de ansatte i viktige beslutningsprosesser og delegere myndighet.
  3. Digitalisering kan hjelpe både ansatte og ledere å ta bedre beslutninger. Tilgang på big data og strukturer som muliggjør visualisering av nye løsninger kan bedre kvaliteten på beslutninger. Medarbeiderne må få tilgang på de riktige verktøyene og settes i stand til å analysere og utøve problemløsning på et høyt nivå, sammen med teknologien. Ledere må sørge for at medarbeiderne hele tiden er i stand til å utvikle seg kontinuerlig gjennom et livslangt læringsløp.
  4. Digitalisering øker jobbkravene både til ansatte og ledere. Muligheten til å jobbe mer fleksibelt visker ut grensene mellom jobb og privatliv. Ledere må utøve mer helseledelse enn før -dvs i større grad styre ansattes arbeidsmengde og selv være rollemodeller gjennom utøvelse av selvledelse. Relasjonsbasert ledelse som tilrettelegger for medarbeidernes behov med blant annet fleksible arbeidstider og fleksible arbeidsplasser vil være nødvendig. Motstandsdyktige medarbeidere takler de forhøyede jobbkravene bedre – og bør derfor trenes i det.
  5. Digitalisering gir markedsfordeler for de som utnytter mulighetene. Mange av prinsippene ved endringsledelse forblir de samme gjennom den digitale transformasjonen, men en ting skiller seg ut. Ledere, som omfavner risikotaking som en del av hverdagen, omfavner feil og støtter ansatte som prøver (og feiler), har et stort forsprang på markedet. Handling er nøkkelen til suksess i vår nye verden. “Å ikke gjøre noe, er nesten alltid verre enn å gjøre noe”.

(Basert på artikkelen til Schwartzmüller et.al, 2018)

Scroll to top